Zahrádkář TV
Romana - penzion Luhačovice


Řez a střih okrasných keřů

Většina z nás má určitě ve své zahradě nasazené různé druhy a typy keřů. Co se, ale s nimi má dělat aby se z nich během let nestalo ohyzdné, nevzhledné, přestárlé „křoví“ . Kdy ostříhat kvetoucí keř, aby znovu nakvetl nebo se konečně dočkali květů, které jsme ještě neměli možnost vidět? Častou chybou bývá , ne ani tak technika a provedení řezu, jako spíše doba, kdy řez keře provedeme. U kvetoucích keřů je nutné si uvědomit, že květy se začínají vytvářet (zakládat – diferenciace) již cca čtvrt roku před samotným kvetením. Velmi často jedinec svým akčním jednáním vyvolaný nedočkavostí a dychtivostí po jaru, střih provede pouze na jaře a tímto krokem si zbytečně odstraní květní pupeny a keř nám buď zcela nevykvete nebo vykvetou jen ty květy , které „akčním“ řezem neodstranil. Proto, abychom se tohoto vyvarovali, je důležité si nejprve jednotlivé druhy keřů rozdělit do skupin. Po rozdělení do skupin, ke kterým je stanoven druh a termín řezu se vyvarujeme opět „pouze“ zeleným keřům.

Kvetoucí keře

Kvetoucí keře rozdělujeme dále dle doby kvetení

1. časně zjara kvetoucí keře (před olistěním) – vytváří květy na dvouletém dřevě

2. na jaře kvetoucí keře – na dvouletém i tříletém dřevě po olistění

3. v létě kvetoucí – vytváří květy převážně na konci letorostů (výhonů co vyrostou od jara do léta)

Časně zjara kvetoucí keře

Proč stříhat?

Do této kategorie se řadí všechny velmi oblíbené brzy zjara kvetoucí keře tzv. Poslové jara, kteří vytváří květy na loňském dřevě a kvetou dříve než se zalistí. Tedy jejich estetická hodnota je nejvyšší. Správným střihem můžeme velmi významně ovlivnit množství květů na keři poměru k dřevní hmotě (výhonů bez květů).

Kdy a Jak stříhat?

Samotný řez provádíme vždy po odkvětu a odstraňujeme polovinu odkvetlého výhonu. Do opadu listu se ze zbývajících pupenů na výhonu vytvoří letorosty na kterých se na jaře objeví květy.

2. Na jaře kvetoucí keře

Proč stříhat?

U této kategorie se většinou jedná o keře, které vyžadují ,,probírkový,, řez starých výhonů po 3 letech, aby se keř zbytečně nepřehušťoval a lépe vytvářel květy a plody.

Kdy a Jak stříhat?

Řez je nejlepší provádět v pozdním podzimu(teplé polohy) nebo velmi brzy zjara (vyšší a nepříznivé polohy) Technika řezu spočívá v celkovém odstranění nebo 2/3 snížení 3 letého dřeva (větví) na letorosty (výhon vytvořený od jara do doby řezu) nebo mladší výhony.

3. V létě kvetoucí keře

Proč stříhat?

V této kategorii keřů jsou keře, které vytváří květy na konci mladých výhonů (letorostů). Od tohoto se také odvíjí doba a hloubka střihu.

Kdy stříhat?

Řez se u této kategorie keřů provádí po jarním narašení pupenů (cca 1cm) v době, kdy nehrozí silnější mrazy.

Jak stříhat?

Technika řezu spočívá nejčastěji se seřezáním 2/3 délky větví v chráněných polohách se řez provede až na cca 15cm od země. Některé druhy keřů(hortenzie) odstraňujeme odumřelé výhony zcela.

Dle části rostliny s nejvyšší estetickou hodnotou
    Další možností jak rozdělit keře, je dle toho, jakým orgánem (čím) je daný druh esteticky hodnotný:
  1. Okrasné plodem
  2. Okrasné květem
  3. Okrasné listem
  4. Okrasné mladými výhony

1. Keře okrasné plodem

Proč stříhat?

Tato estetická hodnota je ceněná, protože převážně keře vytváří plody až v podzimním období, kdy většina kvetoucích keřů již dokvetla a tedy keře okrasné plodem nahrazují barevný a estetetický prvek za květy během podzimního období.

Kdy a Jak stříhat?

U této kategorie platí pravidla řezu, jako u v létě kvetoucích keřů. Pozdější řez (po odkvětu nebo těsně před květem) již po květu by měl za následek snížení násady plodů a tedy i nižší okrasnou hodnotu vlivem menšího množství plodů.

Keře okrasné listem

Proč stříhat?

Tato kategorie je asi nejvíce využívána a upřednostňována, neboť do této skupiny spadá většina keřů z kategorie pro pravidelně tvarované živé ploty. Největší estetickou hodnotou těchto keřů je list. List je většinou barevně nebo tvarově vyšlechtěn , aby zaujal na rostlině při prvním pohledu. Další možností je vyzdvižení přirozené změny barev vlivem každoročního vývoje listu – intenzivnější zbarvení nebo změna barevnosti od fáze rašení až po vyzrálý list. Velkou předností je v této kategorii doba po kterou daný jedinec vytváří estetický dojem a hodnotu. Tato doba se různí dle druhu keře, ale obecně řečeno je to doba od narašení po opad listů. Pokud se nejedná o stálezelené druhy keřů, jde většinou o období od jarního narašení po podzimní opad listů. V této době se přirozeně i v přírodě mění barevná škála listu v závislosti na etapě vývoje. U vyšlechtěných kultivarů se po výběru nejvhodnější estetické barvy v určité životní etapě listu snaží protáhnout doba, po kterou tuto barevnost uchovává a nebo ještě více šlechtěním zvýrazněna.

Kdy stříhat?

Řez u této kategorie je velmi jednoduchý, spočívá v donucení dřeviny vytvářet co nejvíce listů různého stáří a vývojového cyklu, aby barvená škála byla stále široce zastoupena. Jedná se nejčastěji o sérii spíše zakracovacích řezů během vegetačního období, nebo jednoho silnějšího řezu v jarním období.

Jak stříhat?

Technika jednoho řezu v jarním období spočívá o zakrácení 1/3výhonů , aby rostlina nebyla nucena vytvářet zbytečně velké množství nových prodlužujících výhonů a dřevní hmoty na úkor mladých rozvětvovacích výhonů, které vytváří větší množství listových pupenů a následně listů.

Do této kategorie spadá:

Ptačí zob jeho panašované kultivary – Ligustrum (Aurescens)

Svída – Cornus alba a její kultivary

Vajgélie květnatá a její pestrobarevné kultivary – Weigelia

3.Keře okrasné květem

Proč stříhat?

Tuto kategorii snad zná každý a nikdo nepopírá estetickou hodnotu květu, kterou bohužel mnozí očekávají i od skupin keřů ozdobných jiným orgánem. Květ již od pradávna tvořil největší estetickou hodnotu rostlin a je to pochopitelné vždyť funkcí květů bývá převážně vábit, nejčastěji hmyz kvůli opylování. Nejznámějším keřem okrasným květem je bezesporu růže a její množství barevných i tvarových kultivarů.

Kdy a Jak stříhat?

Pro samotnou techniku řezu je nejdůležitější doba kvetení keře a místo, kde květy vytváří (jednoleté, dvouleté, tříleté výhony). Přesnější doba je specifikována viz. Kvetoucí keře

4. Keře okrasné mladými výhony

Proč stříhat?

V této specifické kategorii se nechází dřeviny okrasné ostrou, nápadnou barvou mladých výhonů, která mnohdy plnohodnotně nahrazuje květy. Barevný estetický efekt je nejlépe patrný v období po opadu listů. Této vlastnosti se využívá nejen v celoročních kompozicích ale i keřových skupinách nejen pro živé ploty. Je nutné si uvědomit, že jsou cenné pouze mladé výhony a od toho se odvíjí i technika řezu. Jednou za 4 roky je vhodné provést hluboký zmlazovací řez pro obnovu tvaru keře.

Kdy a Jak stříhat?

Řez provádíme v předjarním nebo pozdně podzimním období, kdy se snažíme odstranit co největší množství starších už velmi zdřevnatělých výhonů. Řez provádíme ve formě probírky poloviny výhonů. Tyto výhony zakracujeme na co nejnižší rozvětvení nebo je odstraňujeme zcela.

Nekvetoucí keře

Stálezelené keře

Proč stříhat?

Zvláštní skupinu představuje kategorie stálezelených keřů, které v našich podmínkách je vhodné stříhat v plném vegetačním období, kdy rostliny budou míti ještě dostatek času přirůstat a mladé výhony do opadu listů vyzrávat (nedojde tedy k poškození mrazem).

Kdy a Jak stříhat?

Střihem odstraňujeme pouze tu část větviček a výhonů, které ničí nebo přerůstají požadovaný tvar (habitus) keře.

Druhou možností je ponechat rostlině volnější tvar a řez provádět pouze udržovací, hygienický ( nemocné, omrzlé, zlomené výhony) nebo řez přestárlých výhonů.

Keře nevyžadující řez nebo pouze udržovací řez

Proč stříhat?

Poslední kategorie zahrnuje keře pro které v našich podmínkách není doporučen buď žádný nebo jen udržovací, hygienický řez a řez specifický pro daný druh. V této kategorii nalezneme většinu vřesovištních keřů ( kromě Knap-hill azalek a vřesovců a vřesů) a kultivarů listnatých keřu, které mají kompaktní (zakrslý) habitus vyšlechtěn pro minimalizování střihu a řezu.

Kdy stříhat?

Řez se provádí v různou dobu v závislosti na druhu, udržovací řez u stálezelených druhů (Rhododendrony, Azalky) se provádí po odkvetení v době prorůstání nových mladých výhonků. Dále tento řez provádíme u dřevnatějších starších částí na začátku vegetačního období (předjaří).

Jak stříhat?

U starého dřeva nebo nevhodných výhonů odstraňujeme celé výhonky, u hygienického řezu jen postiženou, poškozenou část na nejbližší rozvětvení nebo pupen. Dále pak méně často ve vegetačním období obdobně jako tvarovací řez nebo řez stálezelených keřů. Odstraňujeme jen nejnutnější část na nejbližší rozvětvení či pupen.

Na závěr je nutné zdůraznit, že se jednotlivé druhy keřů v kategoriích prolínají a některé druhy jsou esteticky hodnotné více částmi rostliny . Při jakémkoliv řezu by jsme měli brát ohled na klimatické a půdní podmínky a přizpůsobit řez těmto podmínkám.